skip to content

Disney Halloween Nyereményjáték

Disney Halloween Nyeremenyjáték

A @fanhub.shop Disney Halloween Instagram nyereményjátékának szabályzata

1. A nyereményjáték elnevezése

A játék elnevezése: “Disney Halloween Instagram nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék).

2. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a https://fanhub.shop domain címen működő webáruház üzemeltetője, Zubonyai Aliz Bea e.v. (székhely: 1042 Budapest, Lebstück Mária utca 47., nyilvántartási szám: 52576294, adószám: 69015942-1-41) (a továbbiakban “Szervező”).

Tájékoztatjuk, hogy az Instagram teljeskörűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Szervező elismeri, hogy a promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik az Instagramhoz. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz.

A Játékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. 

A Játékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

3. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban jogosult részt venni valamennyi magyarországi tartózkodási-, vagy lakcímmel rendelkező, a részvétel időpontjában 18. életévét betöltött természetes személy, aki saját Instagram felhasználói fiókkal rendelkezik. Kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Szervező számára vállalkozási tevékenységet nyújtó természetes-, illetve jogi személyek, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

4. A nyereményjáték időtartama

A Játék 2021.11.01. 08:00 órakor kezdődik és 2021.11.05. 00:00 órakor zárul.

5. A nyereményjáték menete

A Játék a @fanhub.shop Instagram oldalon zajlik. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos követi a 2021.11.01-én reggel 08:00 órakor közzétett poszt szövegében leírt lépéseket: 

  1. Követi a @fanhub.shop Instagram oldalt.
  2. Kedveli a nyerményjáték bejegyzését.
  3. Hozzászólásban megírja, hogy melyik kitűzőt szeretné és megjelöli egy imerősét, aki szintén örülne a nyereménynek.

A Játék a résztvevők számára ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. A sorsolására 2021.11.06-án szombaton este 23:00 órakor kerül sor. A nyertes Játékosok a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt résztvevők közül a www.commentpicker.com oldal segítségével kerülnek kisorsolásra. A sorsolás rögzítésre kerül. A sorsolás során 3 Nyertest húzunk. Amennyiben a sorsolás pillanatában a Nyertesek a játékszabályzatban leírtaknak nem felelnek meg, nem nyernek. Ebben az esetben új sorshúzás következik. A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény nem átruházható. 

A sorsolást Szervező story formájában publikálja a @fanhub.shop Instagram oldalon, a sorsolást követő 48 órán belül. A Nyertesek Instagram profiljának neve a sorsolást követő 48 órán belül a @fanhub.shop Instagram oldalon poszt formájában közzétételre kerül. A Nyerteseknek a sorsolást követően a @fanhub.shop Instagram profilján keresztül üzenetben kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel. A Szervező a Nyertes játékosoktól a teljes nevüket, email címüket, telefonszámukat, adóazonosító jelüket és a választott FOXPOST csomagautomata, vagy Pick Pack pont címét kéri.

Értesítést követően a Nyerteseknek 7 naptári napon belül van lehetősége visszajelezni. A nyereményt a Szervező FOXPOST csomagautomatába, vagy Pick Pack pontra történő szállítás útján juttatja el a Nyertesek részére. 

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

Amennyiben a kért adatokat a Nyertesek 7 naptári napon belül nem küldik meg, úgy Nyertesek elveszítik jogosultságukat a nyereményre.

Amennyiben a Nyertesek nem működnek együtt a nyeremény átvétele érdekében és a nyeremény átvétele meghiúsul, a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Játékos hozzájárul, hogy amennyiben nyeremény kerül részére átadásra, úgy Szervező részére fényképet/fényképeket készít, melyen szerepel Játékos és a nyeremény is. Nyertes Játékos hozzájárul, hogy Szervező az ilyen fényképeket nyilvánosságra hozza közösségi média felületein és weboldalán és azokat időbeli korlátozás nélkül használja.

Nyertes Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy Szervező külön díjfizetés nélkül az előző mondatban leírtak szerint felhasználja a róla készült fényképeket, Szervező ilyen irányú tevékenységét Nyertes Játékos nem tekinti a képmáshoz való jogának megsértésének.

6. A nyeremény

1 db Minnie egér Disney Halloween kitűző (4 m x 3 cm)
1 db Mickey egér Disney Halloween kitűző (5 cm x 4 cm)
1 db Pluto kutya Disney Halloween kitűző (2 cm x 5 cm)

7. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adó és járulék megfizetését, és a Nyertes Játékosok értesítésének költségét. A nyeremény Nyertes Játékosok részére történő eljuttatásának költségei a Szervezőt terhelik.

8. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető az Fanhub Shop weboldalon:
https://fanhub.shop/disney-halloween-nyeremenyjatek/

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:

email cím: hello@fanhub.shop
postacím: 1042 Budapest, Lebstück Mária utca 47. fsz. 3

9. Szervező felelőssége

A Szervező a Játékosok téves, pontatlan, hibás adatszolgáltatásából eredő károkért nem vonható felelősségre. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételek megváltoztatására, amennyiben ezt szükségesnek ítéli. A feltételek megváltoztatásáról Szervező értesíti a résztvevőket a https://fanhub.shop weboldalon. Szervező fenntartja a jogot azon Játékosok Játékból történő kizárására, akik nyerési esélyeiket tisztességtelen módszerekkel növelik.

10. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, Zubonyai Aliz Bea e.v. (székhely: 1042 Budapest, Lebstück Mária utca 47., nyilvántartási szám: 52576294, adószám: 69015942-1-41)

postacím: 1042 Budapest, Lebstück Mária utca 47. (nincs személyes ügyfélfogadás)

email: hello@fanhub.shop

A Játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapú, az adatok kizárólag a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra, kizárólag az ehhez szükséges ideig.

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel

Kezelt adatok köre: Instagram profil

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat a nyereményjáték lezárását követően törli

A Játék során a Szervező által igénybe vett adatfeldolgozók:

Comment Picker (Haarlem, The Netherlands, Business registration number (KvK): 73576492, info@commentpicker.com)

FOXPOST Zrt. (3300 Eger, Pacsirta utca 35/A, +3619990369, info@foxpost.hu)

SPRINTER Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39., info@sprinter.hu)

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben megfelel a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. A Szervező az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult. Az adatok a fentieken kívül további felek részére nem átadhatók, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Nyertesek a nyeremények átvételének céljából megadott adatai (teljes név, e-mail cím, telefonszám, adóazonosító jel) kizárólag a nyeremény átadása és a Szervező által fizetendő esetleges adók és fizetendő közterhek megfizetése céljából kerülnek felhasználásra.

A Nyertesek hozzájárulnak Instagram profiljuk nevének a @fanhub.shop Instagram oldalon poszt formájában történő nyilvánosságra hozatalához. 

Játékos a Játékban való részvétellel kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzat tartalmát megismerte, elfogadja és az adatkezeléshez hozzájárul.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza.

11. Vegyes rendelkezések

A Játékos és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

A nyeremény képe illusztráció.

Budapest, 2021. október 31.

Fanhub Shop

Tartalomjegyzék

Érdekelhet még

Újévi nyereményjáték 2023
Nyereményjáték

Újév Nyereményjáték 2023 Facebook

A @fanhub.shop újévi Facebook nyereményjátékának szabályzata 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Újév Nyereményjáték 2023 Facebook” (a továbbiakban: Játék). 2. A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték szervezője

Karácsonyi nyereményjáték 2022
Nyereményjáték

Karácsony Nyereményjáték 2022 Facebook

A @fanhub.shop Karácsony Facebook nyereményjátékának szabályzata 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Karácsony Nyereményjáték 2022 Facebook” (a továbbiakban: Játék). 2. A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték szervezője

Mikulás Nyereményjáték 2022 Facebook
Nyereményjáték

Mikulás Nyereményjáték 2022 Facebook

A @fanhub.shop Mikulás Facebook nyereményjátékának szabályzata 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Mikulás Nyereményjáték 2022 Facebook” (a továbbiakban: Játék). 2. A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték szervezője

Nyereményjáték

Mikulás Nyereményjáték 2021 Facebook

A @fanhub.shop Mikulás Facebook nyereményjátékának szabályzata 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Mikulás Nyereményjáték 2021 Facebook” (a továbbiakban: Játék). 2. A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték szervezője

Nyereményjáték

Mikulás Nyereményjáték 2021 Instagram

A @fanhub.shop Mikulás Instagram nyereményjátékának szabályzata 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Mikulás Nyereményjáték 2021 Instagram” (a továbbiakban: Játék). 2. A nyereményjáték szervezője A nyereményjáték szervezője

Disney Halloween Nyeremenyjáték
Nyereményjáték

Disney Halloween Nyereményjáték

A @fanhub.shop Disney Halloween Instagram nyereményjátékának szabályzata 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Disney Halloween Instagram nyereményjáték” (a továbbiakban: Játék). 2. A nyereményjáték szervezője

Marvel Nyereményjáték

A @fanhub.shop és @marvel.fan.memes.hun közös Instagram nyereményjátékának szabályzata: Instagram “Nyerő QUIZ Time” 1. A nyereményjáték elnevezése A játék elnevezése: “Nyerő QUIZ Time” (a továbbiakban: Játék).

Disney Hercegnő Babák

Minden lányban lakik egy kis hercegnő, aki nagyon örülne a kínálatunkban megtalálható bármelyik Disney hercegnő babának. A Disney Store “Disney Princess Klasszikus Baba” kollekció darabjai

Kedves Látogatók!
Webáruházunkban 2024.01.01.-2024.05.31. között a csomagfeladás szabadság miatt szünetel!